logo1 logo2 logo3 logo4 logo5

Statut

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja SŁONECZNE WZGÓRZE zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez Mariusza Florczyka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod numerem repertorium 430/2012r. sporządzonym w dniu 27.01.2012 przed Wojciechem Chmielem, notariuszem w Kartuzach, w kancelarii przy ul. Kościuszki20/1 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2 

1. Fundacja nosi nazwę SŁONECZNE WZGÓRZE.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona.

 

§3

Fundacja po jej zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość/wieś Stężyca.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§5 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub przystępować do już istniejących.

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§6 

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§7

Fundacja realizuje następujące cele:

a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

b) wszechstronna pomoc w rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez edukację, rehabilitację, integrację.

c) wspieranie rozwoju kultury i edukacji na wsi,

d) integracja mieszkańców wsi , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

e) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

f) wspieranie programów ekologicznych, ochronę przyrody i krajobrazu oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii

g) upowszechnianie pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie pośród dzieci i młodzieży dobrych wzorców wychowania, edukacji, nauki i sportu

h) promocja Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie.

 

§8

Fundacja realizuje cele statutowe na rzecz ogółu społeczności w szczególności przez:

1. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego,

2. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z rodzin wielodzietnych, osób potrzebujących,

3. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na koloni, wycieczki i obozy,

4. prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi,

5. budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych,

6. organizacji leczenia i rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych,

7. popularyzacja osiągnięć i dokonań dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób dorosłych,

8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji,

9. współpracę z mediami,

10. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

11. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej,

12. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki, warsztatów terapii dla osób niepełnosprawnych,

13. prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

14. wspieranie programów zapobiegających przemocy w rodzinie,

15. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,

16. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,

17. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,

18. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych,

19. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,

20. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,

21. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,

22. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego,

23. wspieranie i popularyzację rolnictwa ekologicznego,

24. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

25. wspieranie rozwoju i budowy alternatywnych źródeł energii,

26. działania informacyjne i szkoleniowe dotyczące integracji europejskiej oraz możliwości korzystania ze środków pomocowych,

27. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,

28. organizowanie partnerstwa lokalnego i regionalnego dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej jako pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów,

29. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,

30. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i naukowych,

31. kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, w tym i o charakterze międzynarodowym,

32. organizowanie seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych, wieców i zgromadzeń publicznych,

33. realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego jako pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji.

§9 

 Dla realizacji celów, o których mowa w §8, Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

PKD

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

85.1

Wychowanie przedszkolne

85.10

Wychowanie przedszkolne

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

 

 

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

85.51

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

85.6

Działalność wspomagająca edukację

85.60

Działalność wspomagająca edukację

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

 

 

01.4

Chów i hodowla zwierząt

 

 

16.2

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

16.24

Produkcja opakowań drewnianych

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

16.29

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

 

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.10

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 

 

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.20

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 

 

55.9

Pozostałe zakwaterowanie

55.90

Pozostałe zakwaterowanie

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

 

 

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.19

Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

 

 

59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

 

77.2

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.21

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

 

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.11

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 

 

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

 

86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

87.2

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

+87.3

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

87.9

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

 

88.1

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

88.9

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91

Opieka dzienna nad dziećmi

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

88.99

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

90.0

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04

Działalność obiektów kulturalnych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

 

 

91.0

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

91.03

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

91.04.Z

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

 

 

93.1

Działalność związana ze sportem

93.11

Działalność obiektów sportowych

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 

 

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

94.9

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.99

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

PKD

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

85.1

Wychowanie przedszkolne

85.10

Wychowanie przedszkolne

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

 

 

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

85.51

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

85.6

Działalność wspomagająca edukację

85.60

Działalność wspomagająca edukację

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

 

 

01.4

Chów i hodowla zwierząt

 

 

16.2

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

16.24

Produkcja opakowań drewnianych

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

16.29

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

 

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.10

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 

 

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.20

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 

 

55.9

Pozostałe zakwaterowanie

55.90

Pozostałe zakwaterowanie

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

 

 

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.19

Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

 

 

59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

 

77.2

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.21

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

 

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.11

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 

 

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

 

86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

87.2

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

+87.3

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

87.9

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

 

88.1

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

88.9

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91

Opieka dzienna nad dziećmi

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

88.99

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

90.0

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04

Działalność obiektów kulturalnych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

 

 

91.0

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

91.03

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

91.04.Z

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

 

 

93.1

Działalność związana ze sportem

93.11

Działalność obiektów sportowych

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 

 

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

94.9

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.99

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

Rozdział III

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji


§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.

2. Źródłami finansowania Fundacji są:

            1.

  • inne świadczenia Fundatora;
  • darowizny, dotacje, subwencje spadki i zapisy;
  • dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;
  • odsetki bankowe;
  • inne wpływy.

3. Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.

4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa, za zgodą Fundatora i po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.

 

§11

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 

§12

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział IV

Fundator

 

§13

1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.

2. W razie Śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora wykonuje samodzielnie Rada Fundacji, a gdyby Rada Fundacji nie została powołana – osoba wskazana przez fundatora w testamencie. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.

 

§14

Prawa i zadania Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

1. Ustalanie i zmiana Statutu Fundacji;

2. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Rady Fundacji;

3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;

4. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa oraz Członków Zarządu;

5. Powoływanie Członków Rady Fundacji;

6. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inna fundacją;

7. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;

8. Decyzja o likwidacji Fundacji;

9. Powoływanie likwidatora Fundacji.

 

 

 

Rozdział V

Organy Fundacji


§15

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem";

2. Rada Fundacji.

 

§16

Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.

2. Walne Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa i Członków Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie Fundatorów wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie Fundatorów, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu lub śmierci.

6. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Fundatorów, a jeżeli w Fundacji zostanie ustanowiona Rada Fundacji – zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Fundatorów.

8. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.

9. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

 

§17

Zadania Zarządu

Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji w szczególności:

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;

2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;

3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem;

4. Wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;

5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;

6. Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji.

7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;

8. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;

9. Występuje do Walnego Zgromadzenia Fundatorów z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§18

Praca Zarządu wieloosobowego

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

4. Fundator, jeśli nie wchodzi w skład Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.

 

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

3. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez pozostałych członków Zarządu działających jednomyślnie lub przez Radę Fundacji

                                                                      

§ 20

Rada Fundacji

1. Walne Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji, w której skład wchodzą osoby zaproszone przez Fundatora .

2. Zapisy dotyczące Rady Fundacji przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada Fundacji zostanie powołana do życia, poprzez ustalenie jej składu(skład 1-3osób).

3. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony i ustaje z chwilą rezygnacji członka Rady, lub podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka. .

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.

5. Rada Fundacji stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.

6. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

7. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny.

 

§ 21

Prawa i zadania Rady Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;

2. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;

3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd;

4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd;

5. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

6. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków;

7. Nadzór nad działalnością Fundacji;

8. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;

9. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

10. Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 28 niniejszego Statutu;

 

§ 22

Walne Zgromadzenie Fundatorów wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego spośród Członków Rady Fundacji.

 

§ 23

Posiedzenia Rady Fundacji

1. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek Fundatora, co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji lub Zarządu.

2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący;

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

6. Posiedzenia mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

8. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym.

9. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady i Dobroczyńcy Fundacji.

10. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

 

§ 24

Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający zasady swojej działalności.

 

§ 25

Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

 

 

Rozdział VI

Połączenie Fundacji


§ 26

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów, po konsultacji z Radą Fundacji, który udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

 

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu


§ 27

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów po konsultacji z Radą Fundacji.

 

 

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji


§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie Fundatorów.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez WZF.

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe


§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.